فایل آنالیز، پیوست‌شده‌است.

Analyze file is attached.

صنایع‌شیمیایی‌سینا

#Forex #MQL #Metatrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #شسینا #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس